Đèn Mây Tre Đan Thả Trần Hai Lớp Hình Bầu Dục loại 1

149.000